Choose Your Language
Home  /  Ginekolozi  /  Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja

Koja je procedura prikupljanja i pripreme uzorka krvi?
Prikupljanje uzorka krvi trudnice vrlo je jednostavno - radi se o standardnom postupku vađenja krvi, a potrebna je samo 1 epruveta uzorka krvi. Nakon dezinfekcije mjesta uboda, u epruvetu koja se nalazi u setu NIFTY prikuplja se 10 ml periferne venske krvi trudnice. Transport uzroka je organiziran, a uzorak se u laboratorij šalje kurirskom službom DHL.
Kolike su specifičnost i osjetljivost testa NIFTY?
Najvećom kliničkom validacijskom studijom na svijetu, u kojoj je sudjelovalo skoro 147.000 trudnica, određene su specifičnost i osjetljivost testa NIFTY za detekciju trisomija 21, 18 i 13.

Trisomija 21:
- osjetljivost: 99,17 %
- specifičnost: 99,95 %

Trisomija 18:
- osjetljivost: 98,24 %
- specifičnost: 99,95 %

Trisomija 13:
- osjetljivost: 100 %
- specifičnost: 99,96 %
Kolika je stopa ponovljene analize dodatnog uzorka i stopa nemogućnosti analize uzorka kod testa NIFTY?
Kod testa NIFTY dokazana stopa ponovljene analize dodatnog uzorka iznosi samo 2,5 %, a određena je na temelju internih podataka dobivenih analizom više od 600.000 uzoraka, dok stopa nemogućnosti analize uzorka iznosi samo 0,069 %.
Kolika je cijena testa NIFTY?
Preporučene maloprodajne cijene možete pronaći na našoj stranici „Cijena testa" u izborniku na vrhu ove stranice. Cijena testa NIFTY može se razlikovati od partnera do partnera.
Koja se metodologija koristi za testiranje?
Test NIFTY koristi sekvenciranje cijelog genoma tehonologijom masivnog paralelnog sekvenciranja.
Više informacija možete pronaći na našoj stranici „Metodologija testa NIFTY" u glavnom izborniku s lijeve strane.
Kolika je stopa lažno pozitivnih rezultata?
Stopa lažno pozitivnih rezultata testa NIFTY iznosi samo 0,017 %, a određena je na temelju podataka dobivenih internim analiziranjem više od 600.000 testiranih uzoraka.
Više informacija o klinički potvrđenoj točnosti testa NIFTY možete pronaći na našoj stranici „Klinička validacija testa NIFTY" u glavnom izborniku s lijeve strane.
Tko dobiva rezultate testa NIFTY i kako ih protumačiti?
Rezultati testa NIFTY dostavljaju se ginekologu u elektroničkom obliku u roku od 6-8 dana.
Rezultati su prikazani u obliku procjene rizika kao visok ili nizak rizik, s izračunatom specifičnom vjerojatnošću rizika za trisomije 21, 18 i 13. Ako je izabrana dodatna mogućnost otkrivanja aneuploidija spolnih kromosoma i mikrodelecija, također će biti naznačeno je li određeni poremećaj detektiran ili nije.
Je li test NIFTY prikladan u slučaju blizanačke trudnoće, trudnoće nastale putem medicinski potpomognute oplodnje i trudnoće pomoću donirane jajne stanice?
Test NIFTY prikladan je u svim ovim slučajevima.
U slučaju blizanačke trudnoće moguće otkriti jedino trisomije kromosoma 21, 18 i 13, tj. nije moguća analiza spolnih kromosoma, dodatnih trisomija autosoma ni delecijskih i duplikacijskih sindroma.
U slučaju trudnoće nastale putem medicinski potpomognute oplodnje i trudnoće pomoću donirane jajne stanice, osim trisomija kromosoma 21, 18 i 13, moguće je otkrivanje aneuploidija spolnih kromosoma, trisomija kromosoma 9, 16 i 22 te 60 različitih sindroma kromosomskih delecija i duplikacija.